In beeld gebracht 

Er valt in Nieuwe-Tonge, Battenoord en de polders daarom heen veel te zien. 

Jong en oud
laksd f;laksjdf laskjdf ;lsakdjf ;lskdfj ;saldkfj as;ldkfas; ldfks ;dlfksaj dflkjs ad;lfasdf

Vieren en herdenken
laskd f;laksdjf ;alskdjf ;aslkdfa; sldkfjsa;l dkf;asldk f;sldkfj sa;ldfkj s;aldkjf sl;dkfj sdlkfj