Stichting Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!

Opgericht op 21 december 2016

Doel
Deze stichting heeft tot doel de sociale samenhang, leefbaarheid en welzijn van het woon- en leefklimaat van de kernen Nieuwe-Tonge en Battenoord voor de bewoners in stand te houden, te verbeteren en het verrichten van al hetgeen wat daarvoor nodig is. We houden daarbij rekening met iedereen, ongeacht kleur, achtergrond of geloofsovertuiging. We zetten ons in voor particulier, zakelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk bezit en belang. We zijn daarbij uitdrukkelijk neutraal, onafhankelijk en dienen het dorp en de gemeenschap als geheel.

De stichting functioneert als intermediair tussen de gemeente Goeree Overflakkee GoereeOverflakkee, externe partijen en de bewoners van de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Battenoord. Maandelijks vergaderd het bestuur met de gemeente Goeree Overflakkee over wat speelt en hoe
we dit kunnen verbeteren.

Inwonersavond
Elk jaar oraniseren we een bewonersavond. Hier vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Ook vragen wij naar ideeën en wensen van de bewoners.

Verenigingen en bewonersinitiatieven
Voor de leefbaarheid van ons dorp ontvangen we jaarlijks subsidie van de gemeente GoereeOverflakkee die verdeeld wordt over vereniginen en bewonersinitiatieven die ten goede komen aan de gemeenschap. Daarvoor wordt een leefbaarheidsplan opgesteld. Deze wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de gemeente.
Elk jaar kan voor 1 november subsidie aangevraagd worden bij de dorpsraad.

Via dit formulier kan dit aangevraagd worden.

KvK
De stichting is ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 67532063

De notariële stichtings acte kan u hier inzien. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal in principe alle jaarlijkse inkomende gelden afdragen aan de doelen van het dorp. Mogelijk zal er een reserve kunnen worden opgebouwd voor een evenement in de toekomst. Deze bedragen zullen niet hoog zijn.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Zo hoeven wij over het geld dat wij ontvangen van windpark Battenoert geen BTW af te dragen. Middels een financieel jaarverslag gepubliceerd op deze website legt het bestuur hiervoor verantwoording af.

Beleid

De werkzaamheden, zoals geschetst in de omschrijving doel, zal jaarlijks hetzelfde zijn en zich richten op het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van onze kernen, Nieuwe-Tonge en Battenoord.
De gemeente Goeree Overflakkee stelt geld ter beschikking per inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord. Dit geld komt ten goede aan de initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van Nieuwe-Tonge en Battenoord. Elk jaar wordt hiervoor een leefbaarheidsplan gemaakt. De penningmeester geeft elke maand een overzicht aan de bestuursleden. Eenmaal per jaar wordt een financieel overzicht op deze website geplaatst. Het vermogen is een jaarlijkse toelage die wordt verdeeld onder verenigingen en bewonersorganisaties. Dit wordt gecontroleerd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

V.l.n.r Joriene van Heinsberg-van Alphen, Catelijne Hoogenboom, Anne-Karin Guijt-Holleman, Jolanda van der Haven en Wout Horselenberg

Stichting Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!

Het bestuur bestaat uit:
Mevrouw A.C.C. Guijt-Holleman | voorzitter
De heer W. Horselenberg | penningmeester
Mevrouw C.J. Hoogenboom | secretaris
Mevrouw J. van der Haven | lid
Mevrouw J. van Heinsberg – van Alphen | lid

De gemeente Goeree Overflakkee houdt toezicht op het functioneren van de Dorpsraad.

Bestuursleden ontvangen € 100,00 onkostenvergoeding per jaar.